The route of this adventure will go through 16 countries: Romania, Bulgaria, Turkey, Iran, Turkmenistan, Uzbekistan, Tajikistan, Kyrgyzstan, Kazakhstan, Russia, Mongolia, China, Vietnam, Cambodia, Laos, Thailand.  It will pass through some different climate zones, from pretty cold ones (Russia – lake Baikal, Mongolia – Gobi desert, SE Asia – really hot or rainy area).

Kon-Tuki-map